رئیس سازمان حج: دفاتر زیارتی برای ویزا در مورد حق بیمه در دریافت پول نقد هیچ