ویسی: با این مسابقات پرسپولیس را می توان از این تیم امتیاز