تولید مواد افزودنی بازدارنده خوردگی در صنعت نفت و گاز اصلی بود