مقامات کمیته سازماندهی از سی ماه از بیکاری بین المللی قرآن چشم