فولاد - ثبات چهار/ آبی با ذوب فولاد خوش آمدید داربی رفت